Obowiązki Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy

Zleceniodawca: 

 1. Wyznaczy osobę odpowiedzialną za kierowanie ruchem, wprowadzenie i wskazanie właściwego miejsca postoju na terenie wykonywanej usługi dla pojazdu Zleceniobiorcy (o masie powyżej 12ton, nacisku osi powyżej 8ton, długości  9,5m, szerokości 2,5m, wysokości 3,5m) po terenie utwardzonym. Uprzednio ustali ze Zleceniobiorcą dostęp do urządzeń niezbędnych do prowadzenia prac, takich jak: włazy, studzienki, przewody kanalizacyjne, separatory.
 2. Udostępnieni źródło poboru wody czystej (hydrant) w promieniu 500 m od miejsca wykonywanych prac, wraz z dojazdem utwardzoną nawierzchnia dla w/w pojazdu. Czas poboru wody jest wliczany do czasu pracy brygady.
 3. W przypadku unieruchomienia pojazdu (zakopanie, zastawienie itp.) na terenie Zleceniodawcy, Zleceniodawca ponosi koszty za postój Brygady – 500,00 zł + Vat/ h.
 4. Wyznaczy osobę odpowiedzialną do podpisania protokołu odbioru prac. W przypadku braku osoby wyznaczonej do podpisania protokołu w miejscu wykonania usługi w dniu zakończenia prac, do usługi zostanie doliczone 500,00 zł + VAT (koszt dojazdu Zleceniobiorcy do Zleceniodawcy w celu uzyskania podpisu na protokole).
 5. Zapewni, iż pokrywy nastudzienne, ruszty wpustów będą otwieralne za pomocą prostych urządzeń służących do otwierania studni (hak, młotek) oraz nie będą zaklinowane/ zardzewiałe/ zasypane itp. – W przeciwnym wypadku do ceny doliczone zostanie 500,00 zł + VAT/h (czas otworzenia pokrywy/rusztu itp.)  
 6. Zapewnia, że instalacja/sieć przed i za urządzeniem jest drożna, urządzenie eksploatowane jest zgodnie z zaleceniami producenta oraz specyfikacji technicznej, urządzenie jest nieprzepełnione. W przeciwnym wypadku do ceny podstawowej doliczone zostanie dodatkowo: 500,00 zł + Vat/każda rozpoczęta godzina pracy + 650,00 zł + Vat/ Mg odpadu.
 7. W przypadku, kiedy w urządzeniu podlegającemu czyszczeniu znajdują się odpady niewłaściwe dla tego typu urządzenia  (np. odpady pobudowane, beton lub inne), Zleceniodawca zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji, sporządzona zostanie dokumentacja fotograficzna i notatka, a do kosztów usługi doliczona zostanie dodatkowo opłata: za pracę brygady 500 zł + Vat/h, a odpad wyceniony zostanie indywidualnie. Prace sprzętem specjalistycznym mogą zostać wstrzymane i rozpoczęte po ponownej wycenie zatwierdzonej przez Zleceniodawcę.
 8. W kosztach nie ujęto czasu wprowadzenia na miejsce wykonania usługi na terenie Zleceniodawcy. Wprowadzenie na teren wykonania usługi powyżej 15 minut będzie wyceniane po stawce 500,00zł + Vat/h począwszy od momentu zgłoszenia się serwisantów na obiekcie (bramy); 
 9. Udostępni źródło energii elektrycznej (gniazdo do zasilania sieci 400V/230V).
 10. Zleceniodawca oświadcza, że jest właścicielem działki, na której będą wykonywane roboty, lub posiada odpowiednie decyzje na wykonywanie prac.
 11. Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy mapy oraz pełny przebieg profilu podłużnego instalacji. W przypadku gdy Zleceniodawca nie zapewni tych dokumentów, przejmuje na siebie odpowiedzialność za powstałe awarie, utknięcia sprzętu w tym również wydobycie sprzętu lub jego doprowadzenie do stanu sprzed rozpoczęciem zlecenia.
 12. Zleceniodawca zabezpieczy miejsce wykonywania usługi przed osobami niepowołanymi. 
 13. Płatność – przedpłata, pozostała część – przelew 7 dni
 14. Zleceniobiorca ma prawo do przekazania wierzytelności do postepowania windykacyjnego w dniu następnym po dniu w którym upłynął termin płatności każdej faktury. Zleceniodawca wyraża zgodę na obciążenie go  przez  zleceniobiorcę  kosztami postepowania windykacyjnego w wysokości 250 zł netto.
 15.  *Oświadcza, że zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 29.12.2012 r. poz. 1528) wyraża zgodę na przesyłanie , w tym udostępnianie, w formie elektronicznej faktur VAT wystawianych za usługi zlecone i zrealizowane przez Zakład Techniki Kanalizacyjnej Jarosław Mijalski na w/w adres mailowy do wysyłki faktury.

Jednocześnie Zleceniobiorca: 

 1. Zapewni rozliczenie za roboty na podstawie protokołu powykonawczego, podpisanego przez obydwie strony.
 2. Ustali ze Zleceniodawcą termin wykonania usługi drogą telefoniczną lub mailową. Usługa zostanie wykonana nie później niż 14 dni od otrzymania zlecenia. Czas pracy Zakładu pon.-pt. 7.00-15.00. Praca w innych godzinach ustalana indywidualnie. Godziny przyjazdu brygady ustalone z ZTK Mijalski są orientacyjne i nie stanowią podstawy do reklamacji. 
 3. Nie daje gwarancji, że interwencja sprzętem specjalistycznym przyniesie oczekiwany skutek podczas udrażniania kanalizacji –  koszty pomimo tego ponosi zleceniodawca.
 4. Oświadcza, że wykona roboty sprzętem specjalistycznym zgodnie ze sztuką budowlaną i należytą starannością. 
 5. Oświadcza, że zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 (Dz. U 2013 poz. .21, z późn. zm.) Zakład Techniki Kanalizacyjnej Jarosław Mijalski jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług, prowadzi ich ewidencję oraz zagospodarowuje je zgodnie z wymaganiami art. 27 ustawy o odpadach, z zachowaniem zasad art. 16 i 17 ww. ustawy.